Projekat književnog kluba KNJAŽEVAC

IZLOŽBA SLIKA SAVE ŠUMANOVIĆA U DOMU VOJSKE SRBIJE

Mi­ni­star od­bra­ne Dra­gan Šutano­vac otvorio je u Galeriji Doma Vojske Srbije iz­lo­žbu slika Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća „Put do sli­ke“, najnoviju postavku Ga­le­ri­je „Sava Šu­ma­no­vić“ iz Šida, koju će posetioci moći da vide do 29. janu­a­ra 2011. go­di­ne.

Prema rečima direktorke Galerije iz Šida Ve­sne Buroje­vić, za gostovanje ove izložbe u Domu Vojske zaslužan je ministar Šutanovac, koji je prilikom posete Šidu inicirao organizovaje iz­lo­žbe u Beogradu.

„Izložba suptilno ski­da veo taj­ne sa stva­ra­lač­kog pu­ta Sa­ve Šumano­vi­ća od pri­pre­me do za­vr­še­nog umet­nič­kog de­la. Sve sli­ke i pred­lo­šci ko­ji či­ne ovu iz­lo­žbu na­sta­li su u pe­ri­o­du od 1927. do 1942. go­di­ne.

Iz­lo­žba ob­u­hva­ta 74 sli­ke i ski­ce ko­je obra­zu­ju 35 pa­ro­va. Od to­ga su 33 sli­ke ura­đe­ne teh­ni­kom ulje na plat­nu, a 41 su pred­lo­šci za sliku u ra­znim teh­ni­ka­ma“, kazala je sinoć Burojevićeva.

„Govoriti o Savi Šumanoviću je izuzetno teško, jer delo koje je obeležilo njegov život i nedelo koje je obeležilo kraj njegovog života, svakako ga svrstavaju u jednog od najznamenitijih Srba u istoriji srpskog naroda, mi smo imali tu čast i zadovoljstvo da Dom Vojske bude domaćin ovakvoj izložbi“, kazao je Šutanovac, otvarajući izložbu.

Ministar je podsetio da je pre više od godinu dana u rekonstruisanom prostoru Doma Vojske prva izložba bila dela Cileta Marinkovića, a potom su se nizali brojni kulturni događaji.

„U toku ove godine imali smo izložbu iračkog slikara, očekujemo izložbu alžirske kulture, a u narednoj godini biće mnogo više muzičkih i likovnih dešavanja“, kazao je Šutanovac.

On je istakao da Vojska Srbije polaže veliku pažnju na umetnost i želi da pokaže da izdvaja puno energije i vremena za promociju naše kulture u zemlji i van granica naše zemlje.

Ovu godinu završavamo sa dva izuzetno velika događaja, izložbom Save Šumanovića i velikim Gala koncertom, na kome će sutra ponovo nastupati naš Simfonijski orkestar“, kazao je Šutanovac.

On je podsetio da je u prošloj godini Uprava za odnose s javnošću Ministarstva odbrana imala puno posla, navodeći da je prvi put Simfonijski orkestar „Stanislav Binički“ izdao dva CD-a, jedan CD narodne muzike s Merimom Njegomir, koja je izvodila srpske tradicionalne pesme s orkestrom i CD srpskih kola i naših marševa.

„Najveći posao koji je naša Uprava za odnose s javnošću imala prošle godine je bila promocija Vojske Srbije kroz projekat „Budi profesionalac“, koji je dobio veliko priznanje kao najbolja neprofitabilna kampanja u ovoj godini“, istakao je Šutanovac.

Biće još izložbi u Domu vojske

Iz­lo­žba je deo no­vog kon­cep­ta iz­la­gač­ke de­lat­no­sti Me­di­ja cen­tra „„Od­bra­na“ i opre­de­lje­nja da se u Do­mu Voj­ske Sr­bi­je u Be­o­gra­du ubuduće or­ga­ni­zu­ju re­pre­zen­ta­tiv­ne iz­lo­žbe u sa­rad­nji sa po­zna­tim srpskim mu­ze­ji­ma, ga­le­ri­ja­ma i le­ga­ti­ma ve­li­ka­na na­še li­kov­ne umet­no­sti.

Slobodan ulaz

Ulaz na iz­lo­žbu je slo­bo­dan, a sred­stva pri­ku­plje­na pro­da­jom ka­ta­lo­ga iz­lo­žbe namenjena su za fi­nan­si­ra­nje re­sta­u­ra­tor­sko-kon­zer­va­tor­skih rado­va i sa­ni­ra­nje ošte­će­nja na sli­ci Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća iz se­ri­je „Cveće“ ko­ja je u vla­sni­štvu Me­di­ja cen­tra „Od­bra­na“.

Pokrovitelj izložbe je „Delta Đenerali“ osiguranje.

Izvor: Blic Online

One Response

  1. Radujem se što imamo priliku da vidimo Šumanovićeve slike.Svakako ću je posetiti,ali bih voleo da znam od koliko dokoliko sati je otvorena.
    Pozdrav,
    Vlada Marinković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *