Projekat književnog kluba KNJAŽEVAC

РЕМБРАНТОВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ У БАКРОПИСУ

БЕ­О­ГРАД – Де­ла хо­ланд­ских и фла­ман­ских мај­сто­ра гра­фи­ке до­ма­ћа пу­бли­ка мо­ћи ће да по­гле­да на из­ло­жби под на­зи­вом „Из­вор­на исти­на Цр­но-бе­лог“, ко­ја се 18. ма­ја отва­ра у На­род­ном му­зе­ју у Бе­о­гра­ду.

Из збир­ке, ко­ју чи­ни 220 гра­фич­ких ли­сто­ва на­ста­лих у Хо­лан­ди­ји и Флан­дри­ји од по­чет­ка 16. до 18. ве­ка, На­род­ни му­зеј је за ову при­ли­ку из­дво­јио 45 де­ла, пре­ко ко­јих се мо­же пра­ти­ти исто­риј­ски раз­вој умет­но­сти гра­фи­ке. Ме­ђу умет­ни­ци­ма се из­два­ја­ју: Лу­ка ван Лај­ден, Јо­хан Са­де­лер, Хен­рик Гол­ци­јус, Рем­брант ван Ријн, Адри­јен Оста­де, Јан и Ан­дре­ас Бот, Јан ван де Вал­де, Ни­ко­лас Бер­хем, Лу­ка Фор­стер­ман и дру­ги.

– На­ро­чи­то су зна­чај­ни Рем­бран­то­ви екс­пе­ри­мен­ти у ба­кро­пи­су, ко­ји су на из­ло­жби пред­ста­вље­ни ра­до­ви­ма „Пор­трет чо­ве­ка“ из 1631. и „Ec­ce ho­mo“ из 1636. Хо­ланд­ски и фла­ман­ски гра­фи­ча­ри су у ба­кро­пи­су ва­ри­ра­ли мо­гућ­но­сти ба­рок­не кон­цеп­ци­је све­тло­сти и сен­ке. Њи­хо­ви екс­пе­ри­мен­ти су по­ка­за­ли да упра­во гра­фи­ка но­си по­тен­ци­јал оно­га што је Ро­лан Барт у свом огле­ду о фо­то­гра­фи­ји „Све­тла ко­мо­ра“ на­звао „из­вор­ном исти­ном Цр­но-Бе­лог“ – ис­ти­чу у На­род­ном му­зе­ју.

Пре­ма њи­хо­вим ре­чи­ма, по­ла­зе­ћи од прет­по­став­ке да је упра­во штам­па­на гра­фи­ка у пе­ри­о­ду од 16. до 18. ве­ка мо­гла да за­до­во­љи ар­ха­ич­ну и стал­ну по­тре­бу чо­ве­ка за соп­стве­ним про­јек­то­ва­њем и за при­сва­ја­њем ствар­но­сти, при­зо­ри с те­ма­ти­ком из сва­ко­днев­ног жи­во­та и пеј­за­жи мо­гу да се схва­те и као пре­те­ча фо­то­гра­фи­је.

Штам­па­не гра­фи­ке су у сво­ме вре­ме­ну би­ле ве­о­ма по­пу­лар­не. Оне су чи­ни­ле уоби­ча­је­ни де­кор ку­ћа, би­ле су ре­пре­зент њи­хо­вог жи­во­та, оно­га у шта су Хо­лан­ђа­ни ве­ро­ва­ли, од­раз њи­хо­вог уку­са и ин­те­ре­со­ва­ња – ис­ти­чу у На­род­ном му­зе­ју.

Из­ло­жба „Из­вор­на исти­на Цр­но-бе­лог“ при­ре­ђу­је се по­во­дом Ме­ђу­на­род­ног да­на му­зе­ја и Ре­ги­о­нал­ног ску­па не­дер­лан­ди­ста сред­ње Евро­пе. По­став­ку мо­же­те по­гле­да­ти до 19. ју­на.

Извор: Правда

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *