PRONAĐENA SKULPTURA BOGINJE DIJANE

Aleksandra Radovanović   Kultura, Vesti

NIŠ - U okvi­ru obim­nih ra­do­va na pro­jek­tu „Kon­stan­ti­no­va vi­la”, ko­jim se ide u su­sret obe­le­ža­va­nju 1.700. go­di­šnji­ce Mi­lan­skog edik­ta 2013. go­di­ne u Ni­šu, ar­he­o­lo­zi su na po­zna­tom lo­ka­li­te­tu Me­di­ja­na pro­na­šli mer­mer­nu gla­vu ko­ja je bi­la deo skulp­tu­re žen­skog bo­žan­stva Di­ja­ne, od­no­sno Ar­te­mi­de.

Pret­po­sta­vlja se da skulp­tu­ra po­ti­če iz 2. ve­ka na­še ere i da je bi­la po­sta­vlje­na u „Kon­stan­ti­no­voj vi­li”, ali će ana­li­ze ko­je sle­de pre­ci­zni­je od­re­di­ti pe­ri­od iz ko­jeg po­ti­če skulp­tu­ra. Po oce­ni Na­de­žde Ga­vri­lo­vić, vi­šeg na­uč­nog sa­rad­ni­ka Ar­he­o­lo­škog in­sti­tu­ta u Be­o­gra­du, ra­di se o ar­he­o­lo­škom ot­kri­ću po­seb­ne vred­no­sti, a u na­stav­ku ra­do­va u okvi­ru ovog pro­jek­ta mo­gu se oče­ki­va­ti no­va iz­ne­na­đe­nja.

Pro­je­kat „Kon­stan­ti­no­va vi­la”, ko­ji Ar­he­o­lo­ški in­sti­tut iz Be­o­gra­da re­a­li­zu­je za­jed­no sa Na­rod­nim mu­ze­jom i Za­vo­dom za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re u Ni­šu tre­ba da bu­de go­tov do 2013. go­di­ne i obe­le­ža­va­nja ju­bi­le­ja usta­no­vlja­va­nja hri­šćan­stva kao zva­nič­ne re­li­gi­je. Tre­nut­no su u to­ku ra­do­vi u dru­goj fa­zi, za ko­je je Mi­ni­star­stvo kul­tu­re odo­bri­lo 6,4 mi­li­o­na di­na­ra. Usko­ro će sti­ći i struč­nja­ci iz Ita­li­je, ko­ji će ne­ko­li­ko sed­mi­ca ra­di­ti na re­sta­u­ra­ci­ji fre­sa­ka, a ka­da sve bu­de re­kon­stru­i­sa­no, po­se­ti­o­ci će mo­ći da upo­zna­ju na­čin ži­vo­ta u Kon­stan­ti­no­vo do­ba.

- Pro­šle go­di­ne is­tra­ži­li smo oko 1.000 kva­drat­nih me­ta­ra i ot­kri­li jed­nu no­vu pro­sto­ri­ju sa pre­div­nim mo­za­i­kom, a na vi­di­ku je i još jed­na pro­sto­ri­ja. Naj­in­ten­ziv­ni­ji ra­do­vi iz­vo­di­će se od ju­la do sep­tem­bra, dok će kom­plet­na re­vi­ta­li­za­ci­ja vi­le tra­ja­ti do kra­ja go­di­ne. Oči­gled­no, ra­di se o lo­ka­li­te­tu ko­ji mo­že po­nu­di­ti no­va ot­kri­ća, ko­ja će Me­di­ja­nu uči­ni­ti još atrak­tiv­ni­jom za tu­ri­ste i isto­ri­ča­re - ka­že Na­de­žda Ga­vri­lo­vić.

Na­la­zi­šte Me­di­ja­na do 2013. go­di­ne tre­ba da do­bi­je i mno­ge sa­dr­ža­je na­me­nje­ne tu­ri­sti­ma i da pre­ra­ste u ar­he­o­lo­ški park.

Izvor: Pravda D. Ar­so­vićPostavite komentar