БОГНАР И БОЖОВИЋ НАШИ ПРЕДСТАВНИЦИ

Nebojša Đorđević   Poezija, Vesti

Зоран Богнар

БЕ­О­ГРАД - Ово­го­ди­шњи Са­ра­јев­ски ме­ђу­на­род­ни су­сре­ти пи­са­ца одр­жа­ће се у глав­ном гра­ду Фе­де­ра­ци­је Бо­сне и Хер­це­го­ви­не од 11. до 18. ма­ја. Цен­трал­ни до­га­ђај овог су­сре­та би­ће Окру­гли сто о са­вре­ме­ној по­е­зи­ји бал­кан­ских про­сто­ра у пе­ри­о­ду од 1990. до 2010. го­ди­не. Ср­би­ју ће у Са­ра­је­ву пред­ста­вља­ти пе­сни­ци Зо­ран Бог­нар и Гој­ко Бо­жо­вић.

- Пи­сци ће се ове го­ди­не на са­ра­јев­ским су­сре­ти­ма ба­ви­ти са­вре­ме­ном по­е­зи­јом бал­кан­ских зе­ма­ља, па је у том сми­слу до­бро­до­шла мо­ја ан­то­ло­ги­ја са­вре­ме­не срп­ске по­е­зи­је, под на­зи­вом „Но­во рас­пе­ће”, у ко­јој су са­бра­не пе­сме об­ја­вље­не из­ме­ђу 1967. и 2007. го­ди­не, и то баш код мог са­ра­јев­ског из­да­ва­ча „За­ли­кић”, Ал­ми­ра За­ли­ки­ћа. Ова ан­то­ло­ги­ја по­слу­жи­ће пи­сци­ма као при­руч­ник за рас­пра­ву у глав­ној те­ми окру­глог сто­ла - из­ја­вио је за „Прав­ду” Зо­ран Бог­нар, пе­сник и књи­жев­ни кри­ти­чар.

Он је ре­као да ће ме­ђу­на­род­ни скуп пи­са­ца би­ти по­др­жан и ра­зним по­ет­ским ми­тин­зи­ма, ко­ји ће се, осим у Са­ра­је­ву, одр­жа­ти и у Мо­ста­ру, Зе­ни­ци, Те­шњу и Го­ра­жду.

- У окви­ру за­вр­шне ве­че­ри у Са­ра­је­ву би­ће уру­че­на и нај­ве­ћа књи­жев­на на­гра­да Бо­сне и Хер­це­го­ви­не под на­зи­вом „Бо­сан­ски сте­ћак”, ко­ја ће ове го­ди­не би­ти до­де­ље­на на­шем пе­сни­ку Чар­лсу Си­ми­ћу, ко­ји жи­ви и ства­ра у Аме­ри­ци, за це­ло­ку­пан пе­снич­ки опус - ре­као је Бог­нар.

У Са­ра­је­ву ће се, до­дао је он, на­ћи и пе­сни­ци из Цр­не Го­ре Па­вле Го­ра­но­вић и Мла­ден Лом­пар, Ма­ке­до­ни­ју ће пред­ста­вља­ти Игор Иса­ков­ски и Ни­ко­ла Ма­ђи­ров, Хр­ват­ску Ер­вин Ја­кић и Пе­тар Гу­дељ. Из Сло­ве­ни­је ће го­сто­ва­ти Алеш Де­бе­љак и Јо­сип Ости, а зе­мљу до­ма­ћи­на пред­ста­вља­ће Да­ра Се­ку­лић.

Из­ван бал­кан­ских про­сто­ра, до­ћи ће Не­мац Уве Кол­бе, Су­да­нац Та­рек Ета­јеб, Ки­пра­нин Бес­те Са­ка­ли, Естон­ка Аг­не За­ка­ра­ка­ли­те, Фран­цуз Сте­фан Ша­не и Ен­глез Деј­вид Хар­фенд.

Извор: Правда Н. С.Postavite komentar