Projekat književnog kluba KNJAŽEVAC

ИСПРАЋЕНА АПЛАУЗОМ

БЕ­О­ГРАД – Ди­ва срп­ског глу­ми­шта Оли­ве­ра Мар­ко­вић пре­ми­ну­ла је у су­бо­ту у Бе­о­гра­ду по­сле ду­ге и те­шке бо­ле­сти у 87. го­ди­ни.

По­част ве­ли­кој глу­ми­ци ода­ла је пу­бли­ка и уче­сни­ци 40. Со­фе­ста, ко­ји је упра­во у то­ку. Уме­сто ми­ну­та ћу­та­ња, по­част је ода­та апла­у­зом.

– Уме­сто ми­ну­та ћу­та­ња, по­зи­вам вас да Оли­ве­ри Мар­ко­вић ода­мо по­част она­ко ка­ко то глум­ци нај­ви­ше во­ле – апла­у­зом – ре­кла је во­ди­тељ­ка Со­фе­ста.

Апла­уз пу­бли­ке и глу­мач­ке еки­пе фил­ма „Ма ни­је он та­кав“ тра­јао је ду­го, а на ве­ли­ком плат­ну би­ла је фо­то­гра­фи­ја глу­ми­це из ње­них мла­дих да­на.

Слав­на глу­ми­ца је ро­ђе­на у Бе­о­гра­ду 3. ма­ја 1925. го­ди­не. Пр­ви филм сни­ми­ла је 1945. го­ди­не („У пла­ни­на­ма Ју­го­сла­ви­је“).

Чла­ни­ца На­род­ног по­зо­ри­шта у Бе­о­гра­ду, где је оства­ри­ла ви­ше од 30 зна­чај­них уло­га, по­ста­је 1967. го­ди­не. Пен­зи­о­ни­са­ла се 1989. го­ди­не, а по­след­њу пре­ми­је­ру на ма­тич­ној сце­ни од­и­гра­ла је 1998. (уло­га Ма­ме у Мак­до­ни­ном ко­ма­ду „Са­ка­ти Би­ли са Ини­шмо­ра“).

На­гра­ду На­род­ног по­зо­ри­шта до­би­ла је два пу­та, за уло­ге Мај­ке Хра­брост (1972) и Кла­ре („Ле­да“, 1978). Нај­ве­ће при­зна­ње ко­је до­де­љу­је На­ци­о­нал­ни те­а­тар, Пла­ке­ту, до­би­ла је 1988. го­ди­не.

До­бит­ни­ца је мно­го­број­них по­зо­ри­шних на­гра­да, ме­ђу ко­ји­ма су Спе­ци­јал­на на­гра­да на Да­ни­ма ко­ме­ди­је, Ок­то­бар­ска на­гра­ду гра­да Бе­о­гра­да, пла­ке­те „Ма­та Ми­ло­ше­вић“ и „До­бри­ца Ми­лу­ти­но­вић“ и До­бри­чин пр­стен.

Мар­ко­ви­ће­ва је оства­ри­ла им­по­зан­тан опус од 63 сни­мље­на фил­ма, ме­ђу ко­ји­ма су „Влак без во­зног ре­да“, „Ко­за­ра“, „Пут око све­та“, „Си­бир­ска ле­ди Маг­бет“ (ре­жи­рао Ан­жеј Вај­да), „На­ци­о­нал­на кла­са“, „Пе­три­јин ве­нац“, „Мај­сто­ри, мај­сто­ри“, „Мој та­та на од­ре­ђе­но вре­ме“, „Бал­кан екс­прес“, „Већ ви­ђе­но“, „Бра­ћа по ма­те­ри“, „Са­бир­ни цен­тар“, „Ур­не­бе­сна тра­ге­ди­ја“…

Ме­ђу филм­ским на­гра­да­ма ис­ти­чу се Сре­бр­на и две Злат­не аре­не на Филм­ском фе­сти­ва­лу у Пу­ли и „Сла­ви­ца“ за уку­пан до­при­нос раз­во­ју филм­ске умет­но­сти.

Да­тум и ме­сто са­хра­не, као и ко­ме­мо­ра­ци­је, би­ће на­кнад­но са­оп­ште­ни.

Извор: Правда Д. Б. – Аг.

One Response

  1. Velika umetnica! Ne umemo, cini mi se, kao drustvo da se oduzimo takvim ljudima…Nekoliko nekrologa posle smrti i kraj! A trebalo i ustavoviti neku fondaciju sa njenim imenom, neku nagradnu stipendiju za mlade glumce…ali , da se dodeljuje bez protekcija i partijskih uticaja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *