“ГЛЕМБАЈЕВИ” ПОСЛЕ 40 ГОДИНА У БЕОГРАДУ

Nebojša Đorđević   Pozorište, Vesti

БЕ­О­ГРАД - „Го­спо­да Глем­ба­је­ви” по­сле 40 го­ди­на по­но­во ће ста­ти на по­зо­ри­шне да­ске. Нај­слав­ни­је де­ло Ми­ро­сла­ва Кр­ле­же има­ће сво­ју пре­ми­је­ру на сце­ни „Ате­љеа 212″ у че­твр­так, 4. фе­бру­а­ра. Ре­жи­ју пот­пи­су­је Ја­гош Мар­ко­вић, а у глав­ним уло­га­ма ће се на­ћи Бо­рис Ка­ва­за, Ани­ца До­бра, Ни­ко­ла Ри­ста­нов­ски, Је­ле­на Ђо­кић, Вла­сти­мир Ђу­за Сто­јиљ­ко­вић, Бра­ни­слав Три­фу­но­вић, Та­на­си­је Узу­но­вић и Све­то­зар Цвет­ко­вић.

Управ­ник „Ате­љеа 212″ Ко­кан Мла­де­но­вић је на­гла­сио да у ра­ду на пред­ста­ви ни­је би­ло „ни­ка­кве на­сил­не ак­ту­е­ли­за­ци­је”.

- Ми­слим да је, на­кон пред­рат­ног пе­ри­о­да, ово пр­ви пут да ће не­ки Глем­ба­је­ви би­ти пре­по­зна­тљи­ви - ка­зао је Мла­де­но­вић и до­дао да је сло­ган пред­ста­ве „Пре­по­зна­је­те ли ове љу­де?”

Пре­ма ње­го­вој оце­ни, „у овој та­бло­ид­ној ствар­но­сти, ко­ју жи­ви­мо са та­ко ми­зер­ним кул­тур­ним ни­во­и­ма, Кр­ле­жа је сва­ка­ко аутор чи­ји укуп­ни ин­те­лек­ту­ал­ни ан­га­жман - дру­штве­ни, по­ли­тич­ки и, на­рав­но, кул­тур­ни је­сте онај ни­во пре­ма ко­ме се тре­ба рав­на­ти”.

Лик док­то­ра Алт­ма­на, ко­га игра до­а­јен на­шег глу­ми­шта Та­на­си­је Узу­но­вић мо­же се, пре­ма глум­че­вим ре­чи­ма, пре­по­зна­ти и дан да­нас.

- Мо­лио бих Ко­ка­на Мла­де­но­ви­ћа да на­пра­ви јед­ну пред­ста­ву са­мо за од­ре­ђе­не љу­де ко­ји ће до­ћи да је ви­де, а ко­ји вр­ло сли­че Глем­ба­је­ви­ма - ис­та­као је Узу­но­вић.

О ис­ку­ству у ра­ду на пр­вој уло­зи у стал­ном ан­га­жма­ну у „Ате­љеу 212″ Бра­ни­слав Три­фу­но­вић ка­же да је ова­ква пред­ста­ва пре­крет­ни­ца за сва­ког мла­дог глум­ца.

- Би­ло ми је за­до­вољ­ство што ми је Ја­гош дао уло­гу ко­ја на пр­ву лоп­ту не при­па­да ме­ни. То је био ве­ли­ки иза­зов - на­по­ме­нуо је Три­фу­но­вић.

Ње­го­ва ко­ле­ги­ни­ца Ани­ца До­бра је ис­та­кла да је Кр­ле­жа све на­пи­сао, а да су они по­ку­ша­ли да про­на­ђу оно што књи­жев­ник ни­је за­бе­ле­жио, док је Ја­гош Мар­ко­вић на­по­ме­нуо да је за­хва­лан сви­ма ко­ји су уче­ство­ва­ли у ра­ду на овом ко­ма­ду.

- Увек узмем од­го­вор­ност за це­лу пред­ста­ву. То сад чи­ним пред ва­ма. Ово­га пу­та, то ни­је те­шко би­ти Ја­гош, због свих ових љу­ди ко­ји су ра­ди­ли на пред­ста­ви. Хва­ла сви­ма - ре­као је Мар­ко­вић.

Извор: Правда П. Латиновић Фото: М. МиланковићPostavite komentar