ЋИРИЛИЦА НЕ СМЕ ДА БУДЕ СУВЕНИР

Nebojša Đorđević    Kultura, Vesti

БЕ­О­ГРАД - Ста­ње пи­сме­но­сти у Ср­би­ји је ве­о­ма ло­ше, а ћи­ри­ли­ца као на­ци­о­нал­но пи­смо гу­би бит­ку са ла­ти­ни­цом. Од­бор за кул­ту­ру По­кре­та со­ци­ја­ли­ста је, због то­га, не­дав­но до­нео од­лу­ку да за­поч­не ак­тив­но­сти у ци­љу очу­ва­ња срп­ске ћи­ри­ли­це.

- Ка­ко је 24. мај Дан Ћи­ри­ла и Ме­то­ди­ја, и дан на­ше пи­сме­но­сти, Од­бор за кул­ту­ру је од­лу­чио да об­ја­ви кон­курс ко­јим ће нај­не­по­сред­ни­је у на­шу ак­ци­ју да укљу­чи ђа­ке и сту­ден­те це­ле Ср­би­је. Текст кон­кур­са, чи­ја је те­ма­ти­ка ве­за­на за пи­сме­ност и ћи­ри­лич­но пи­смо, упу­ти­ли смо свим шко­ла­ма и фа­кул­те­ти­ма. Струч­ни жи­ри на кра­ју ће оце­ни­ти ко­ји су ра­до­ви нај­бо­љи и њи­хо­ви ауто­ри би­ће на­гра­ђе­ни на за­вр­шној ма­ни­фе­ста­ци­ји - ка­же за „Прав­ду” Ми­лан Ми­лу­ти­но­вић, пред­сед­ник ОО По­кре­та со­ци­ја­ли­ста у Ра­ко­ви­ци.

Ми­лу­ти­но­вић ка­же да је по­др­шку овој ак­ци­ји пру­жи­ло ви­ше јав­них и кул­тур­них уста­но­ва и лич­но­сти из кул­тур­них и на­уч­них кру­го­ва Ср­би­је, од ко­јих ве­ћи­на ни­је по­ли­тич­ки ан­га­жо­ва­на ни стра­нач­ки опре­де­ље­на, као и Срп­ска пра­во­слав­на цр­ква.

- За­вр­шној ма­ни­фе­ста­ци­ји при­су­ство­ва­ће и ам­ба­са­до­ри сло­вен­ских зе­ма­ља, као и зе­ма­ља ко­је ко­ри­сте ћи­ри­лич­но пи­смо, што ука­зу­је на ње­го­ву тра­ди­ци­ју и зна­чај не са­мо за срп­ски, већ и за дру­ге сло­вен­ске на­ро­де - на­гла­сио је Ми­лу­ти­но­вић.

Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, чла­но­ви Од­бо­ра за кул­ту­ру све­сни су да не по­сто­ји изо­ло­ва­на ак­ци­ја ко­ја, по­сле то­ли­ко вре­ме­на у ко­ме је ћи­ри­лич­но пи­смо слу­чај­но или на­мер­но по­ти­ски­ва­но из све­сти срп­ског на­ро­да, тре­нут­но мо­же да до­не­се пре­о­крет.

- То не сме да бу­де из­го­вор за не­де­ла­ње. Наш је­зик и на­ше пи­смо нај­ве­ћа су на­ци­о­нал­на бла­га ко­ја има­мо и ако њих из­гу­би­мо, из­гу­би­ће­мо и свој иден­ти­тет. Од­бор по­зи­ва све за­ин­те­ре­со­ва­не да се при­кљу­че овој ак­ци­ји, јер она ни­је ствар јед­не пар­ти­је, или гру­пе, већ свих нас. Са­мо ко­ор­ди­ни­ра­на, ма­сов­на и упор­на ак­ци­ја мо­же да до­ве­де до по­ди­за­ња ни­воа пи­сме­но­сти и све­сти о ко­ри­шће­њу ћи­ри­ли­це у јав­ној и слу­жбе­ној упо­тре­би - по­ру­чу­је Ми­лу­ти­но­вић.

Извор: Правда Н. С.